1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/**
* @name wiken
* @base FoShan
* @mail wiken@hehuapei.com
* @QQ 34350696
*/
{
"Blog": "https://www.hehuapei.com",
"Github": "https://github.com/hehuapei"
}